ADVANTAGE

อิสระในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อได้ตามต้องการ

อิสระในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อได้ตามต้องการ ในโครงการที่ต้องการความสวยงาม ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ ในจุดที่ไม่ต้องการให้มีท่อน้ำฝนผ่าน หรือจุดที่ต้องการใช้ท่อขนาดเล็กเพื่อเก็บในเสาก่อหลอก แม้ในจุดที่ไม่ต้องการให้มีท่อลงกลางอาคาร ก็สามารถรวบหัวระบายน้ำหลาย ๆ หัว ไปลงริมอาคารได้ เป็นระบบทที่สามารถออกแบบให้ตรงความต้องการของสถาปนิค เพื่อให้เกิดความสวยงามและเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆได้ Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ ลดขนาดรางน้ำฝน ลดระยะเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนในการติดตั้ง

ลดต้นทุน ลดต้นทุนโครงการโดยรวม

ลดต้นทุนโครงการโดยรวม ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows คือนวัตกรรมทางวิศวกรรมงานระบบ ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนของโครงการโดยการออกแบบ เลือกใช้วัสดุและปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ค่าแรงลดลง โดยที่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบระบายน้ำฝนบนหลังคาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ ลดขนาดรางน้ำฝน ลดระยะเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนในการติดตั้ง

ลดระยะเวลา ลดเวลาในการติดตั้ง ลดค่าแรง

ลดระยะเวลา ลดเวลาในการติดตั้ง ลดค่าแรง ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ช่วยลดเวลาในการติดตั้งระบบระบายน้ำฝนให้น้อยลงตั้งแต่ส่วนของการติดตั้งหัว Roof Drain ที่ใช้จำนวนหัวน้อยกว่า ส่วนของการติดตั้งท่อที่ใช้ท่อจำนวนน้อยกว่าระบบกราวิตี้ การใช้ท่อขนาดเล็กกว่าในการติดตั้ง ทำให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น ติดตั้งได้เร็วขึ้น นอกจากนั้น การลดจำนวนบ่อ Manhole ก็ทำให้ลดเวลาการทำงานของโครงการให้น้อยลงด้วย Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ ลดขนาดรางน้ำฝน ลดระยะเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนในการติดตั้ง

ลดขนาดรางน้ำฝน ให้ระบบระบายน้ำออก 100% ตลอดเวลา

ลดขนาดรางน้ำฝน เพราะคำนวณให้ระบบระบายน้ำออก 100% ตลอดเวลา รางน้ำฝนของระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ จะมีขนาดใหญ่มาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคาร ในกรณีที่ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ระบายไม่ทัน ก็จะให้รางน้ำฝนรับภาระน้ำส่วนหนึ่งเอาไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เป็นการพักน้ำไว้ในรางเพื่อรอการระบาย การใช้รางน้ำฝนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนไว้นั้น ไม่เป็นผลดีต่อโครงการ เพราะหากเราออกแบบระบบระบายน้ำฝนไว้ไม่เพียงพอ แล้วผลักภาระให้รางน้ำฝนรับเอาไว้ เมื่อฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้มีโอกาสน้ำล้นรางเข้าพื้นที่เก็บสินค้าสร้างความเสียหายได้  นอกจากนั้น ปริมาณน้ำมหาศาลที่ทำให้โครงสร้างอาคารต้องรับน้ำหนักนี้เอาไว้ ก็จะส่งผลต่อราคาของรางน้ำฝน และราคาของงานโครงสร้างที่ต้องใช้สเป็คสูงขึ้นอีกด้วย การคำนวณของระบบ Diamond Flows จะทำให้ท่อระบายน้ำฝนออก 100% ตลอดเวลา เราจึงไม่ต้องการรางน้ำฝนขนาดใหญ่เกินความจำเป็น Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ ลดขนาดรางน้ำฝน ลดระยะเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนในการติดตั้ง

ลดจำนวนจุดลงท่อ ทำให้ลดจำนวน Manhole

ลดจำนวนจุดลงท่อ ทำให้ลดจำนวน Manhole และลดงานท่อใต้ดิน โครงการทั่วไปจะต้องมีบ่อ Manhole รอบอาคาร เพื่อรองรับการระบายน้ำฝนของท่อน้ำฝนแบบกราวิตี้ ซึ่งจะต้องมีท่อลงกลางอาคาร, ลงข้างอาคารมากมายหลายจุด ทำให้งานของระบบระบายน้ำใต้ดินมีมากขึ้นตามมาด้วย ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ใช้จุดลงท่อที่น้อยกว่า เลือกจุดลงท่อได้ตามความต้องการทำให้เราช่วยลดจำนวนของบ่อ Manhole ให้น้อยลง ลดงานขุดฝังท่อใต้ดินให้น้อยลง ช่วยให้งานในส่วนของโครงสร้างน้อยลง Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ ลดขนาดรางน้ำฝน ลดระยะเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนในการติดตั้ง

ลดปริมาณท่อ ใช้ท่อน้อยกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเก่า

ลดปริมาณท่อ ใช้ท่อน้อยกว่าระบบระบายน้ำฝนกราวิตี้ ท่อของระบบ Diamond Flows แต่ละเส้น สามารถระบายน้ำฝนได้ดีกว่าระบบระบายน้ำฝนเก่าหลายเท่า  จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อหลายตำแหน่งเหมือนระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ทำให้ลดปริมาณท่อของอาคารลงได้ ในการออกแบบ จะดูความเหมาะสมต่าง ๆ ประกอบกันไปด้วย เช่น ของระยะห่างระหว่างหัวระบายน้ำฝน, ตำแหน่งท่อที่สามารถติดตั้งได้, ปริมาณน้ำต่อเส้น โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเสมอ Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ ลดขนาดรางน้ำฝน ลดระยะเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนในการติดตั้ง

ลดขนาดท่อ ใช้ท่อขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าท่อ

ลดขนาดท่อ ใช้ท่อขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าท่อ ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows จะถูกออกแบบให้สามารถระบายน้ำฝนออกได้ 100% ตลอดเวลา ตามค่าความเข้มฝนของแต่ละพื้นที่ การออกแบบจะต้องกำหนดพื้นที่ในการระบายน้ำ การวางตำแหน่งท่อ ซึ่งท่อแต่ละเส้นจะถูกคำนวณมาแล้วว่า ต้องระบายน้ำออกกี่ลิตรต่อวินาที เมื่อคำนวณได้ปริมาณน้ำ จะเลือกขนาดท่อที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำ ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป และด้วยการระบายของระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ที่เป็นแบบ Full Bore Flow หรือที่เรียกว่า “การไหลแบบเต็มท่อ” ทำให้ไม่ต้องใช้ท่อขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ไม่ต้องเหลือพื้นที่ว่างให้อากาศไหลเข้าไป Diamond Flows จึงใช้ขนาดท่อที่เล็กกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ ข้อดีของการใช้ระบบระบายน้ำฝนไซโฟนิค คือ เน้นการระบายน้ำแบบเต็มท่อ ขนาดท่อจะถูกคำนวณมาให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ทำให้ท่อขนาดเล็กกว่าระบบกราวิตี้ ข้อดีของการใช้ท่อขนาดเล็กคือ ราคาท่อลดลง ท่อขนาดเล็กติดตั้งง่าย ค่าแรงในการติดตั้งลดลง เวลาในการติดตั้งลดลง ทำให้ราคาโดยรวมของระบบระบายน้ำฝนลดลง Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ …

ลดขนาดท่อ ใช้ท่อขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าท่อ Read More »

เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope

เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope ลดพื้นที่บนฝ้าเพดาน ระบายน้ำฝน Diamond Flows ไม่จำเป็นต้องทำให้ท่อแนวนอนมีความชัน เพื่อช่วยให้น้ำในท่อไหลเร็วขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับโครงการห้างสรรพสินค้าที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยด้านล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มความสวยงามภายในอาคาร ทำให้อาคารดูปลอดโปร่ง กว้าง รู้สึกสบาย สำหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้า, โกดังสินค้า ที่ต้องการพื้นที่ให้รถขนสินค้าสามารถโหลดสินค้าได้สะดวก ก็สามารถรวบท่อออกไปริมอาคารได้ โดยไม่ต้องทำท่อเอียงขวางเส้นทางการโหลดสินค้า ลดปัญหาการถอยรถชนท่อกลางอาคารได้อีกด้วย Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ ลดจำนวนจุดลงท่อ ลดขนาดรางน้ำฝน ลดระยะเวลาในการติดตั้ง ลดต้นทุนในการติดตั้ง

นำน้ำฝนกลับมาใช้ เดินท่อระบายน้ำฝนระยะไกล

นำน้ำฝนกลับมาใช้ เดินท่อระบายน้ำฝนระยะไกล ไปเก็บที่ Tank ได้ สำหรับโครงการที่ต้องการนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการ ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows System สามารถเดินท่อระยะไกลส่งน้ำไปเก็บที่ tank หรือที่บ่อเก็บน้ำของโครงการได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ปั๊มช่วยส่งน้ำเมื่อระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ทำงาน ระบบจะดูดน้ำจากหลังคาลงมาในระบบท่ออย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง แรงของน้ำจะดันให้น้ำในท่อไหลออกไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา Diamond Flows จึงสามารถเดินท่อส่งน้ำนี้ผ่านในตัวอาคารไปโดยไม่ต้องทำ Slope ให้กับท่อแนวนอน ไม่เสียพื้นที่ใช้สอย เดินท่อไปกับโครงสร้างอาคารได้อย่างสวยงาม ไปยัง Tank เก็บน้ำได้ สำหรับงานท่อใต้ดินที่จะส่งน้ำจากหลังคาไปเก็บที่บ่อน้ำของโครงการ Diamond Flows สามารถฝังท่อใต้ดินยาว 200 – 300 เมตร โดยไม่ต้องทำ Slope ให้ท่อใต้ดินด้วยเช่นกัน ทำให้ลดงานขุดดินได้ส่วนหนึ่ง Advantages เร็วกว่า 10 เท่า Self-Cleaning – ลดปัญหาการอุดตัน นำน้ำฝนกลับมาใช้ เพิ่มพื้นที่การใช้สอย อิสระในการออกแบบ ลดขนาดท่อ ลดปริมาณท่อ …

นำน้ำฝนกลับมาใช้ เดินท่อระบายน้ำฝนระยะไกล Read More »

Self-Cleaning ลดปัญหาการอุดตันหัวระบายน้ำฝนและท่อ

Self-Cleaning ลดปัญหาการอุดตันที่หัวระบายน้ำฝนและท่อ ข้อดีของระบบระบายน้ำฝน Diamond flow อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นระบบที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ( Self-Cleaning ) ตั้งแต่ที่รางน้ำฝนไปจนถึงภายในระบบท่อ ซึ่งระบบระบายน้ำฝนกราวิตี้ไม่สามารถทำได้ หัวระบายน้ำฝน Diamond flows ถูกออกแบบมาให้มีช่องว่างเพื่อระบายขยะหรือเศษใบไม้ขนาดเล็กลงไปในท่อ ในขณะที่หัวระบายน้ำฝนกราวิตี้ไม่สามารถปล่อยให้ขยะเหล่านี้ไหลลงไปในท่อได้ เพราะภายในระบบท่อกราวิตี้ น้ำในท่อไม่มีแรงมากพอที่จะพัดขยะนี้ออกไป หากปล่อยสะสมไว้ในท่อมากขึ้น จะทำให้ท่ออุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำได้ ในขณะที่ระบบระบายน้ำฝน Diamond flows มีความเร็วของน้ำในท่อสูง มีความแรงมากพอที่จะพาขยะ เศษใบไม้ ทราย หรือแม้กระทั่งหิน ให้หลุดออกไปที่ปลายท่อได้ ทำให้ลดปัญหาการอุดตันสะสมทั้งที่รางน้ำฝนและภายในระบบท่อได้เป็นอย่างดี Diamond Flows System เป็นระบบสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ หัวระบายน้ำฝน Diamond Flows ออกแบบมาให้มีช่องว่างในการระบายน้ำได้สะดวก ยอมให้เศษใบไม้และขยะชิ้นเล็กๆ ไหลผ่านลงไปในท่อได้ ในช่วงที่ระบบทำงานแบบ Siphonic (ไซโฟนิค) ความเร็วของการระบายน้ำจะสูงมาก ทำให้พัดพาเศษขยะและใบไม้ออกไปที่ปลายท่อได้ โดยไม่เกิดการสะสมและอุดตันภายในท่อ ระบบ Siphonic vs ระบบ Gravity ระบบ Siphonic …

Self-Cleaning ลดปัญหาการอุดตันหัวระบายน้ำฝนและท่อ Read More »

Scroll to Top