Previous
Next

ระบบระบายน้ำฝนแบบใหม่

ติดตั้งง่ายกว่าที่คิด...

ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows คือระบบระบายน้ำฝนแบบ Siphonic (ไซโฟนิค) ออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการระบายน้ำฝน ที่ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ไม่สามารถทำได้

เปรียบเทียบระหว่าง Siphonic System vs Gravity System

เรามีทีมวิศวกรออกแบบระบบระบายน้ำฝน Siphonic (ไซโฟนิค) ให้เหมาะสมกับโครงการ ผู้รับเหมาของโครงการสามารถนำแบบไปติดตั้งเองได้ โดยมีทีมวิศวกรหน้างานของระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows คอยให้คำแนะนำ

ข้อดีของระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows

ระบบที่ตอบโจทย์โครงการ ในเรื่องต้นทุน ความสวยงามและประสิทธิภาพ