Search
Search
Search

อิสระในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อได้ตามต้องการ

ในโครงการที่ต้องการความสวยงาม ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ ในจุดที่ไม่ต้องการให้มีท่อน้ำฝนผ่าน หรือจุดที่ต้องการใช้ท่อขนาดเล็กเพื่อเก็บในเสาก่อหลอก แม้ในจุดที่ไม่ต้องการให้มีท่อลงกลางอาคาร ก็สามารถรวบหัวระบายน้ำหลาย ๆ หัว ไปลงริมอาคารได้ เป็นระบบทที่สามารถออกแบบให้ตรงความต้องการของสถาปนิค เพื่อให้เกิดความสวยงามและเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆได้

ออกแบบท่อระบายน้ำฝน
ออกแบบท่อระบายน้ำฝน
ออกแบบท่อระบายน้ำฝน
ออกแบบท่อระบายน้ำฝน