Search
Search
Search

ลดระยะเวลา ลดเวลาในการติดตั้ง ลดค่าแรง

ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ช่วยลดเวลาในการติดตั้งระบบระบายน้ำฝนให้น้อยลงตั้งแต่ส่วนของการติดตั้งหัว Roof Drain ที่ใช้จำนวนหัวน้อยกว่า ส่วนของการติดตั้งท่อที่ใช้ท่อจำนวนน้อยกว่าระบบกราวิตี้

การใช้ท่อขนาดเล็กกว่าในการติดตั้ง ทำให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น ติดตั้งได้เร็วขึ้น นอกจากนั้น การลดจำนวนบ่อ Manhole ก็ทำให้ลดเวลาการทำงานของโครงการให้น้อยลงด้วย