Search
Search
Search

ลดปริมาณท่อ ใช้ท่อน้อยกว่าระบบระบายน้ำฝนกราวิตี้

ท่อของระบบ Diamond Flows แต่ละเส้น สามารถระบายน้ำฝนได้ดีกว่าระบบระบายน้ำฝนเก่าหลายเท่า  จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อหลายตำแหน่งเหมือนระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ทำให้ลดปริมาณท่อของอาคารลงได้

ในการออกแบบ จะดูความเหมาะสมต่าง ๆ ประกอบกันไปด้วย เช่น ของระยะห่างระหว่างหัวระบายน้ำฝน, ตำแหน่งท่อที่สามารถติดตั้งได้, ปริมาณน้ำต่อเส้น โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเสมอ

ท่อระบายน้ำฝนในระบบSiphonic_
ท่อระบายน้ำฝนในระบบSiphonic_