Search
Search
Search

ลดจำนวนจุดลงท่อ ทำให้ลดจำนวน Manhole และลดงานท่อใต้ดิน

โครงการทั่วไปจะต้องมีบ่อ Manhole รอบอาคาร เพื่อรองรับการระบายน้ำฝนของท่อน้ำฝนแบบกราวิตี้ ซึ่งจะต้องมีท่อลงกลางอาคาร, ลงข้างอาคารมากมายหลายจุด ทำให้งานของระบบระบายน้ำใต้ดินมีมากขึ้นตามมาด้วย

ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ใช้จุดลงท่อที่น้อยกว่า เลือกจุดลงท่อได้ตามความต้องการทำให้เราช่วยลดจำนวนของบ่อ Manhole ให้น้อยลง ลดงานขุดฝังท่อใต้ดินให้น้อยลง ช่วยให้งานในส่วนของโครงสร้างน้อยลง

ระบบระบายน้ำฝน / manhole / site drainage
ระบบระบายน้ำฝน / manhole / site drainage